ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „ ХИДРОМИНЕРАЛ

Хидроминерал

Подобряване на условията на труд в „Хидроминерал" ООД

През месец юни  2013 г.„Хидроминерал“ ООД и  Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключиха договор № ESF-2303-18-08002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0913 с наименование „Подобряване на условията на труд в „Хидроминерал“ ООД“. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът се осъществява по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е  подобряване условията на труд в „Хидроминерал“ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, чрез адаптация на управленските процеси към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Също така конкретните цели на проекта са свързани сусъвършенстване на организацията на трудовата дейност в дружеството, подобряване на  производителността на труда, повишаване на  компетентността на служителите и работниците по отношение на спазване на стандартите по безопасност и здраве при работа и намаляване на  предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания.

По време на изпълнение на проекта са извършени следните основните дейности:

  • Организация и управление на проекта
  • Разработване на цялостен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007
  • Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 18001:2007
  • Обучение на служители във връзка с нововъведения стандарт BS OHSAS 18001: 2007 за здравословни и безопасни условия на труд
  • Закупуване на климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд
  • Информиране и публичност

     

За да видите презентация от началната пресконференция на "Хидроминерал ООД", натиснете: ТУК

За да видите презентация от заключителната пресконференция на "Хидроминерал ООД", натиснете: ТУК