ПРЕСЕВНИ ИНСТАЛАЦИИ

Хидроминерал

Механично пресяване

В една кариера освен трошачките от важно значение е и наличието на качествени сита и пресевни инсталации. Тези машини служат за пресяване и сортиране на инертните материали и могат да работят както самостоятелно, така и вградени в трошачно-пресевни инсталации.

Механичното пресяване, често наричано само пресяване или фракциониране, на практиката е вземане на разнороден по размер скален материал и разделянето му в множество фракции, спрямо размера на съставящите го частици. Пресяването бива основно два вида - сухо пресяване и пресяване с миене. И в двата случая материалът се разделя на фракции, които след това е възможно да се обработват допълнително до създаването на междинен или краен продукт.

  

 

Видове пресевни инсталации

Машините, извършващи пресяването, могат да бъдат класифицирани като стационарни и мобилни пресевни инсталации, а спрямо разположението на ситата могат да бъдат хоризонтални или наклонени. Начинът, по който платформата вибрира, също различава ситата. Моделът на вибриране при хоризонталните сита е напред-назад, докато при наклонените вибрицията е кръгова. Различните видове движения имат своите предимства и недостатъци. Също така различните видовете сита имат определени свойства, които водят до съответни предимства и недостатъци.

 

 

От значение за една пресевна инсталация е броят и разположението на пресевните ленти. Според броя им машините могат да бъдат категоризирани като инсталации с едно-, дву-, три- и четириплощно сито. Тази ситови системи може да съдържат няколко пресевни палуби, които са разположени една над друга и имат различен наклон.

 

 

Принципи на работа на пресевните машини

Пресевните машини се задвижват от двигателен механизъм, който предизвиква вибрации. Ситата, извършващи фракционирането, са закрепени за платформа, която ги поддържа и служи за предаване на вибрациите. Под въздействието на тези вибрации парчетата материал се придвижват, "подскачайки" върху ситото. Докато преминават по цялата дължината на ситото, те попадат върху отворите на ситото под точния ъгъл, позволяващ им да преминат през него.

 

 

Пресевни машини се различават по движението, което мотора на машината предизвиква:

  • Машини, вибриращи в посока напред-назад - този тип машини имат ексцентричен вал, който кара рамката на ситото да се накланя под определен ъгъл. Това накланяне буквално подхвърля материала напред и нагоре. Докато машината се връща към своята основна позиция, материалът падана по-ниско сито под въздействието на гравитацията.
  • Машини с висока честота на вибриране - при този тип машини само мрежата на ситото бива задвижвана. За разлика от горния метод при този рамката на ситото е фиксирана и вибрира само мрежата. Въпреки този факт двата метода си приличат по това, че и при този вид машини материалът бива подхвърлян, което позволява на отделните частици да падат през отворите на ситото.
  • Машини с кръгова вибрация - този тип машини имат ексцентричен диск или тежести, което карат ситото да се движи по кръгова траектория. Материалът се преобръща по ситото и пада през него под въздействието на гравитацията.

  

Обработка на инертни материали

При обработката на инертни материали пресевните машини намират приложение на няколко различни етапа. Например след добива на скалната маса, тя бива транспортирана до първичната трошачка. Преди натрошаването общата скална маса се поставя във вибрационно сито, което позволява преминаването само на ограничен размер на скалните късове, подходящ за конкретния вид трошачка. Това предпазва трошачката от прекомерно натоварване и оптимизира работата й само в най-ефективния й диапазон на частиците.

Допълнително в процеса на натрошаване на каменната маса може да премине през сита с отвори, които продължават да стават все по-малки. Най-накрая след като материалите са натрошени до желаните размери пресевните машини се използват за финалното разделяне на получените фракции на базата на определена категория или диапазон на размера.

Важна роля в една пресевна инсталация имат сепараторите, класификаторите и обезводнителите. Сепараторите са машини, които служат за разделяне на мек и твърд материал. Чрез тях нежеланите глинести и прахови частици могат да бъдат премахнати от материалите. Сепараторите имат барабани, които съдържат назъбени прътове. С помощта на валяци с различна твърдост те разбиват меката пръст, вследствие на което тя се утаява.

Обезводнителите служат за окончателно доизмиване или обезводняване на получените фракции. Класификаторите също могат да се използват за обезводняване, както и за класифициране на пясък за бетон, варов разтвор, асфалт и фин трошен пясък.


 

Производителност на пресевните инсталации

Производителността на пресевните машините зависи от редица фактори. Влияние оказват работната широчина на лентите, материала, който бива обработван, бързината, с която работят сепараторите, класификаторите и обезводнителите, възможностите за транспортиране на пресетия материал и други. Важен показател за пресевните машини е и диапазона на големина на входния материал и този на получените фракции. В зависимост от тези показатели производителността на тези машини варира в диапазон от 90 до 1200тона/час.