ТОВАРАЧИ И ТРАНСПОРТ

Хидроминерал

В една кариера товарачите и транспортьорите имат роля на свързващо звено между различните машини, участващи в кариерната дейност. Според степента им на подвижност те се класифицират като мобилни и стационарни.Мобилните транспортьори служат за осигуряване на връзката между  инсталациите за първично трошене и следващите етапи по веригата на натрошаване и пресяване. Тези машини притежават висока мобилност и могат да достигнат до всяка трошачно-пресевна инсталация в кариерата.

 

Лентови транспортьори

Лентовите транспортьори се използват за пренос на мокри и лепкави или сухи материали. Тези транспортьори са  предназначени за вграждане в поточна линия за разтоварване, транспортиране и подаване за последваща обработка. Лентовите транспортоьори могат да бъдат разположени вертикално и хоризонтално. При някои видове съществуват възможности за модификация за дължината, ширината и капацитета.

Верижни транспортьори

Верижните транспортьори се използват за транспортиране на повечето видове не слепващи материали. Коритообразните верижни транспортьори могат да имат различни степени на наклон. Тяхното основно предимството е малкото им необходимо място, съчетано с голям транспортен капацитет.  Освен това транспортирането е безпрахово и щадящо към околната среда.