КАРИЕРА ИХТИМАН

Хидроминерал

Кариера Ихтиман

с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област

телефон:                       +359 2 925 13 61
факс:                               +359 2 927 90 18

офис мениджър:           +359 879 06 25 05 
мениджър продажби: +359 876 90 06 89

GPS координати DD (decimal degrees)
Latitude:
42.495020   Longitude: 23.781720

 

Произвеждани инертни материали

В кариера Ихтиман се добиват непромити инертни материали. Те са подходящи за производство на бетони, битумни смеси за настилки на пътища, летища и други транспортни площи, както и за производство на несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и в пътното строителство.

 

Фракции на произвежданите материали

  • Пясък (естествен трошен скален материал)
    фракция 0/4 mm
  • Трошен камък стествен едър скален материал)
    фракции 4/16 mm; 16/31,5; 0/31,5 mm; 0/45 mm; 0/63 mm и 0/90 mm

   

Производителност на кариерата

Производителността на кариера Ихтиман е 200 тона/час.

 

Скален състав на добиваните материали

Материалите в кариера Ихтиман се добиват от амфиболит и са зелени на цвят. Амфиболитът е скала с тъмнозелен или  зеленикавочервен цвят, с масивна или шистозна средно зърннеста структура.  Образувана е главно от минералите амфибол и плагиоклаз в приблизително равни пропорции, с малко или никакво съдържание на кварц.

Минерален състав: 40% амфиболити, 10% пироксен, 40% плагиоклаз.

Минерални примеси: авгит, хлорит, епидот, биотит, гранат, диопсид, клинопироксен, кварц, рудни минерали (илменит, магнетит).

Текстура: масивна или на пластове.

Плътност: 2,9-3,15 g/cm3.

Амфиболитът се образува по време на метаморфизъм на вулканични скали и мергел или подобни по състав на седиментни скали, при температури над 400 °C. Това е скала със средна степен на метаморфизъм и е една от най-разпространените метаморфни скали, характерна за докамбрийските метаморфни комплекси.

Амфиболитът се използва за производството на строителни материали - като суровина за трошен камък, за павиране и за каменно леене. Използва се и като декоративен и облицовъчен камък, заради атрактивната си текстура, тъмен цвят и твърдост. По време на ранния неолит амфиболитът е широко използван в Централна Европа за производство на каменни оръдия на труда.

 

Транспорт

Кариера Ихтиман разполага със собствени транспортни средства и може да осигури транспортирането на инертните материали до желания от клиента обект.