ТЕРМИНИ

Хидроминерал

Кратък речник на използваните термини по стандарт

 

 • добавъчен материал (агрегат) - зърнест материал за употреба в строителството. Добавъчните материали могат да бъдат естествени, изкуствени или рециклирани

 • естествени добавъчни материали - добавъчен материал от минерални находища, които са били подложени само на механична обработка - промиване, натрошаване и фракциониране (пясък, речен чакъл, трошен камък)
 • изкуствени добавъчни материали - добавъчен материал от минерален произход, който е получен при индустриален процес под влияние на термични или други изменения, например изпичане (гранулирана шлака, перлит , керамзит)
 • рециклирани добавъчни материали - добавъчен материал, получен от обработката на неорганичен материал, който преди това е бил използван в строителството
 • нефракционирани добавъчни материали - добавъчен материал, състоящ се от смес от едри и дребни добавъчни материали
 • тежки добавъчни материали - добавъчни материали с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние < 3000 kg/m3, определена съгласно EN 1097-6
 • обикновени добавъчни материали - добавъчни материали с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние > 2000 kg/m3 и < 3000 kg/m3, определена съгласно EN 1097-6 – за производство на обикновени бетони, с плътност в изсушено (в сушилня) състояние по-голяма от 2000 kg/m3, но не повече от 2600 kg/m3
 • леки добавъчни материали - добавъчни материали от минерален произход с плътност на   зърната   в   изсушено    (в сушилня)    състояние
  < 2000 kg/m3, определена съгласно EN 1097-6 или плътността в свободно насипно и изсушено състояние < 1200 kg/m3, определена съгласно EN 1097-3
 • фракция - означение на добавъчен материал с размери на зърната между долния (d) и горния (D) размер на светлия отвор на ситата, изразено като d/D
 • фина фракция - фракция от добавъчен материал, която преминава през сито със светъл отвор 0,063 mm
 • едър добавъчен материал - означение на фракция, за която D е по-голямо или равно на 4 mm и d е по-голямо или равно на 2 mm
 • дребен добавъчен материал (пясък) - добавъчен материал с размери на зърната с D не по-големи от 4 mm
 • естествен чакъл - едър добавъчен материал, получен от естествено разрушаване на скали
 • трошен естествен чакъл - едър добавъчен материал, получен чрез натрошаване на по-едри фракции от чакъл или на по-едри късове от естествено разрушени скали (валуни)
 • трошен естествен камък - едър добавъчен материал, получен чрез натрошаване на естествени скали
 • естествен пясък - пясък, получен от естествено разрушаване на скали
 • естествен трошен пясък - пясък, получен чрез принудително разрушаване на скали
 • фин пълнител - добавъчен материал, по-голямата част от зърната на който преминават през сито с размер 0,063 mm и може да се прибави към строителни материали за постигане на определени качества
 • категория - ниво на характеристика на добавъчния материал, изразена като интервал на стойности, или като гранична стойност
 • зърнометричен състав - разпределение на зърната по размер, изразено като процент масови части на преминалите количества през определена серия сита
 • партида - количество на: продукция, доставка, частична доставка (с вагон, с камион, с кораб) или на склад, произведено за даден период от време при приети еднакви условия
 • обемна плътност на пясъка - масата на единица обем пясък в естествено състояние, заедно с празнините
 • влажност на пясъка - свойството на пясъка да поема и задържа вода в обема си
 • специфична повърхнина на пясъка - повърхнината на единица маса от даден материал или на единица обем, мерна единица cm2/g, cm2/cm3 или cm-1